Mediation

Marcel Schyns is sinds 1996 opgeleid en erkend NMI-registermediator en sinds 2004 gecertificeerd NMI-registermediator, thans aangeduid als MfN-registermediator. Hij is ingeschreven op de lijst van de rechtbankmediators bij de Rechtbank Midden-Nederland en heeft in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met mediation op allerlei rechtsgebieden.

Piet-Hein van der Vleuten is in 2021 opgeleid tot mediator, zodat hij zelfstandig als mediator kan optreden. Daarnaast heeft hij veelvuldig als advocaat cliënten in een mediation(proces) bijgestaan. Veelal aan tafel maar ook op de achtergrond.

Werkwijze

Een mediation begint altijd met een eerste gezamenlijke mediationbijeenkomst van alle partijen met de mediator. Marcel Schyns werkt niet met afzonderlijke vóórgesprekken; wel kunnen tijdens de mediation afzonderlijke gesprekken met één van de partijen of beide plaatsvinden. Piet-Hein van der Vleuten stemt de werkwijze af in overleg met partijen.

Aan een mediation kunnen – naast de partijen zelf – ook hun advocaten deelnemen en/of andere adviseurs; Marcel Schyns is in de loop van de jaren vertrouwd met grote groepen van vier tot zeven personen in mediation en soms zelfs vijftien personen. Partijen maken zelf uit in welke samenstelling zij de mediation willen. Vanwege zijn ervaring als oud Deken is Marcel Schyns er zeer vertrouwd mee, dat ook de advocaten actief deelnemen aan de mediation van hun cliënt.
Piet-Hein van der Vleuten juicht het toe als advocaten (actief) deelnemen en ziet ook voor hen in het mediationproces een toegevoegde waarde weggelegd.

Alle mediations vinden plaats op basis van een vooraf aangegane mediationovereenkomst naar het MfN-model, waarbij het MfN-reglement van toepassing is. Marcel Schyns en Piet-Hein van der Vleuten zijn daarnaast als advocaat ook gebonden aan de regelgeving voor de advocatuur.

Als het lukt, eindigt de mediation met afspraken op schrift, een vaststellingsovereenkomst, die partijen bindt en de definitieve oplossing van hun geschil betekent. Omdat Marcel Schyns en Piet-Hein van der Vleuten advocaat zijn, zijn zij zeer ervaren met het opstellen van contracten, dus ook de vaststellingsovereenkomst.

Eéndaagse Mediation

Sommige partijen kiezen ervoor om het nog een keer te proberen: dan willen zij alle energie in één dag stoppen om een oplossing te bereiken van hun geschil; in die situatie biedt Marcel Schyns een ééndaagse mediation aan.

Er wordt dan gedurende één dag met zowel gezamenlijke als afzonderlijke gesprekken onder leiding van Marcel Schyns door de partijen gezocht naar een definitieve oplossing met de bedoeling die ook aan het einde van de dag te bereiken:
’s ochtends beginnen en hopelijk ’s avonds met een opgelost probleem naar huis.

Complexe Mediations

Marcel Schyns en Piet-Hein van der Vleuten zijn gewend nauw met elkaar samen te werken en zo ook in het kader van een mediation. In overleg met partijen kan de één als mediator optreden en de ander als co-mediator om op die wijze zo efficiënt mogelijk het mediationproces te laten plaatsvinden. Dat is zeker aan te bevelen indien er meerdere partijen deelnemen aan mediation, indien er sprake is van een complexe feitelijke/juridische aangelegenheden of indien mediation onder tijdsdruk plaatsvindt.
Het werken met een mediator en een co-mediator is ook een mogelijkheid bij een eendaagse mediation om op die wijze de kans op succes te vergroten.

Zakelijke geschillen/ondernemingen

Ook in zakelijke geschillen is mediation in de ervaring van Marcel Schyns en Piet-Hein van der Vleuten inmiddels een beproefde methode om een geschil binnen afzienbare tijd te beslechten in plaats van een relatief kostbare gang naar de rechter of een arbiter. Marcel Schyns en Piet-Hein van der Vleuten zijn er bedreven in om dit voor elkaar te krijgen.

Zij kunnen ook als mediator optreden op doorverwijzing van rechtbanken, gerechtshoven of bijvoorbeeld andere advocaten.

Opleiding/voorlichting

Piet-Hein van der Vleuten en Marcel Schyns zijn ervaren in het geven van opleiding. Indien er binnen de organisatie waarin u werkzaam bent, behoefte is aan de inzet van mediation, kan het goed zijn om uit te (laten) leggen, wat mediation precies inhoudt en wat men daarvan kan en mag verwachten. Ook indien u zelf of collega’s worden geacht deel te nemen aan mediations is het goed om in dat kader (op voorhand) te worden voorgelicht over een mediationproces.

Dit is ook mogelijk in de vorm van een opleidingsmodule waaraan Piet-Hein van der Vleuten en Marcel Schyns dan invulling geven.
Indien u hierover nader overleg wilt, bel of mailt u dan met
Piet-Hein van der Vleuten of Marcel Schyns.

Expertise

Marcel Schyns werkt op alle rechtsgebieden als mediator. Zijn deskundigheid ligt vooral op het gebied van het ondernemingsrecht, met name samenwerkingsverbanden; het arbeidsrecht, waaronder ook exit-regelingen. Daarnaast is hij ook toegerust op het gebied van personen- en familierecht, zowel wat betreft echtscheiding als boedelverdeling, maar ook ten aanzien van nalatenschappen. Als oud Deken van de Utrechtse Orde van Advocaten is hij vertrouwd met klachtenbemiddeling. In conflictoplossing is Marcel Schyns daarnaast ook ervaren met andere vormen van geschillenbeslechting: hij is NAI arbiter en Raadsheer plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch.

Expertise

Piet-Hein van der Vleuten heeft als advocaat meer dan 25 jaar ervaring. De laatste jaren heeft hij zich steeds meer toegelegd om ondernemingen bij te staan op diverse rechtsgebieden. Hij heeft zijn cliënten in het verleden veelvuldig verwezen naar mediation en hen daarin begeleid. Ook op die wijze is hij al bij heel veel mediationprocessen betrokken geweest. Nu treedt hij zelf op als mediator.
Piet-Hein van der Vleuten is zich erin gaan bekwamen om zelf als mediator op te treden op het moment dat hij zijn functie als lid van de Raad van de Orde/Waarnemend Deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland had neergelegd; in die hoedanigheid heeft hij veelvuldig bemiddeld bij klachten en bij geschillen tussen advocaten.

Kosten

Marcel Schyns werkt bij mediation met twee tarieven: een zakelijk tarief voor ondernemers en geschillen in de zakelijke sfeer van € 315,– per uur te vermeerderen met BTW, naast een particulier tarief van € 315,– inclusief BTW in personen- en familiezaken. 

Piet-Hein van der Vleuten hanteert één tarief; dat is een bedrag van € 260,– per uur te vermeerderen met BTW.

In beginsel dragen de deelnemers de kosten van de mediation ieder voor de helft, dus moet men ieder de helft van dit uurtarief voor zijn rekening nemen; maar ook daarover kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt aan het begin. Prijsafspraken voor eendaagse mediation en/of een afgerond bedrag voor een aantal uren mediation kan ook plaatsvinden op basis van een offerte.

Meer informatie

Verdere informatie kan telefonisch worden verkregen bij Schyns Advocaten onder telefoonnummer 030 – 230 8000.